Polski
Rękojmia i niezgodność towaru z umową

IQOS box on a carpet
Uprawnienia przysługujące konsumentom na mocy prawa

Dla konsumentów, którzy zawarli umowy do dnia 31.12.2022 r

Przedsiębiorca jest odpowiedzialny na podstawie kodeksu cywilnego względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Przedsiębiorca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to przedsiębiorca musi udowodnić, że wada powstała z winy konsumenta.

W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 13. a 24. miesiącem od wydania rzeczy, to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu – np. jest wynikiem zastosowania materiałów niskiej jakości, nieprawidłowej produkcji czy też niepoprawnej instrukcji obsługi lub konserwacji.

Przedsiębiorca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę. Wada ta nie będzie podlegała reklamacji, ale towar można zareklamować, jeżeli ujawni się w nim inna usterka – nieznana konsumentowi w momencie zakupu.

Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność przedsiębiorcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia przedsiębiorcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Dla konsumentów, którzy zawarli umowy od dnia 1.01.2023 r.

Przedsiębiorca jest odpowiedzialny na podstawie ustawy o prawach konsumenta względem kupującego, jeżeli sprzedany towar jest niezgodny z umową sprzedaży. Jeśli towar jest niezgodny z umową, kupujący może złożyć przedsiębiorcy reklamację oraz może żądać jego naprawy lub wymiany oraz - na warunkach określonych w ustawie o prawach konsumenta, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność przedsiębiorcy w razie braku zgodności towaru z umową. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia przedsiębiorcy o niezgodności towaru z umową. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

IQOS box on a carpet

Jak zgłosić reklamację?

Nawet produkty najwyższej jakości mogą czasem przestać działać. Chcesz złożyć reklamację? To proste i szybkie.


Jeśli chcesz zgłosić reklamacje na podstawie gwarancji, rękojmi lub niezgodności towaru z umową, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta dostępnym 7 dni w tygodniu od 8:00 do 22:00, wysłać wiadomość e-mail na adres: [email protected] lub napisać za pośrednictwem Live Chat dostępnego na www.iqos.com, Facebooka, Twittera.

Ważne! Procedura diagnostyki reklamowanego urządzenia. 

W przypadku zgłoszenia reklamacji, po uzyskaniu podstawowych informacji na temat reklamowanego urządzenia i jego stanu oraz próbie telefonicznej diagnozy przyczyn, dla których urządzenie jest reklamowane, a także wykluczeniu możliwości, iż reklamacja z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową jest oczywiście niezasadna (np. deklaracja konsumenta o uszkodzeniach natury kosmetycznej), w uzasadnionych przypadkach, odbierzemy od Ciebie bezpłatnie za pośrednictwem kuriera reklamowane urządzenie celem jego dostarczenia do punktu, w którym możliwe będą oględziny i diagnostyka urządzeń. 

Po przeprowadzeniu działań diagnostycznych podejmowana będzie decyzja o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w oparciu o właściwą podstawę reklamacyjną, zgłoszone przez konsumenta roszczenie i właściwe przepisy prawa.

Procedura reklamacji krok po kroku

  1. Kontakt konsumenta i zgłoszenie reklamacji za pomocą: Centrum Obsługi Klienta, wiadomości e-mail, kanałów social mediowych (Live Chat na www.iqos.com, Facebook, Twitter),
  2. Potwierdzenie tożsamości zgłaszającego oraz ochron  i uprawnień wnikających z przepisów prawa, związanych ze zgłoszoną reklamacją,
  3. Rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania,
  4. Przekazanie konsumentowi odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Ikona - Facebooka

Facebook

Odwiedź nasz profil IQOS Polska lub skontaktuj się z nami poprzez Messengera i porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów. 
Poniedziałek–niedziela 08:00–22:00
 

store locator icon
Sklep IQOS

Odwiedź jeden z naszych sklepów IQOS.

icon phone

Infolinia

Uzyskaj pomoc rozmawiając z jednym z naszych ekspertów.

Zadzwoń pod numer: 801 801 501 lub 22 455 14 04.
Poniedziałek–niedziela 08:00–22:00