Polski

 

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PROGRAMU KONSUMENCKIEGO
"IQOS ILUMA W SKLEPIE eCommerce W RAMACH PROGRAMU WYMIANY (2023)"

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niepubliczny Program Konsumencki „IQOS ILUMA W SKLEPIE eCommerce W RAMACH PROGRAMU WYMIANY (2023)” (dalej jako „Program”) jest organizowany przez spółkę Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie: 31-982 Kraków, aleja Jana Pawła II 196 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 289223, kapitał zakładowy w wysokości 10.000.000,00 PLN, nr BDO: 000011337 (dalej jako „PMPL-D” lub „Organizator”).
 2. Treść niniejszego regulaminu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępna na Infolinii IQOS, nr 801 801 501 lub (+48) 22 455 14 04 (koszt połączenia według stawki operatora) oraz na stronie www.iqos.com.  
 3. Program jest prowadzony od 12.09.2023 r. do 31.12.2023 r. (dalej jako „Czas Trwania Programu”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator zastrzega prawo do przedłużenia Czasu Trwania Programu oraz zawieszenia lub zakończenia Programu w dowolnym czasie, co nie będzie miało wpływu na prawa Uczestnika Programu nabyte przed zakończeniem lub zawieszeniem Programu. 

§ 2
Zasady Programu

 1. W Programie mogą brać udział wyłącznie pełnoletni użytkownicy wyrobów tytoniowych, zarejestrowani w bazie konsumenckiej PMPL-D i posiadający urządzenie IQOS lub LIL zarejestrowane w tejże bazie PMPL-D (dalej jako „Uczestnicy”).
 2. Aby wziąć udział w Programie Uczestnik powinien posiadać zarejestrowane na Uczestnika w bazie Organizatora sprawne lub niesprawne urządzenie IQOS 2.4, IQOS 2.4 PLUS, IQOS 3, IQOS 3 MULTI, IQOS 3 DUO, IQOS ORIGINALS, LIL Solid 2.0 lub LIL Ez. Posiadane przez Uczestnika urządzenie IQOS 2.4, IQOS 2.4 PLUS, IQOS 3, IQOS 3 MULTI, IQOS 3 DUO, IQOS ORIGINALS, LIL Solid 2.0 lub LIL Ez może, ale nie musi być objęte gwarancją (dalej jako „Wymieniane Urządzenie”). Wymieniane Urządzenie nie może być kupione przez Uczestnika wcześniej, niż 3 miesiące przed datą skorzystania z Oferty (zdefiniowanej niżej). 
 3. W Programie nie mogą brać udziału Uczestnicy, którzy mają zarejestrowane na Uczestnika w bazie Organizatora urządzenia VEEV NOW lub VEEV ONE, chyba że jednocześnie posiadają jedno lub więcej zarejestrowanych urządzeń wymienionych w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 4. W Czasie Trwania Programu Uczestnik ma prawo do skorzystania z oferty na zakup w sklepie Organizatora prowadzonym pod adresem www.iqos.com urządzenia IQOS ILUMA ONE w cenie 99 PLN wraz z dwiema paczkami wkładów TEREA albo urządzenia IQOS ILUMA w cenie 149 PLN wraz z dwiema paczkami wkładów TEREA albo urządzenia IQOS ILUMA PRIME w cenie 400 PLN wraz z dwiema paczkami wkładów TEREAdostępnym na stronie www Organizatora pod adresem www.iqos.com (dalej jako „Oferta”). Organizator zastrzega, że Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów, co oznacza, że Organizator nie gwarantuje, iż w sklepie IQOS dostępnym na stronie www Organizatora pod adresem www.iqos.com przez cały Czas Trwania Programu dostępne będą urządzenia IQOS ILUMA ONE, IQOS ILUMA lub IQOS ILUMA PRIME, których zakup będzie możliwy w ramach skorzystania z Oferty. Informacja o najniższej cenie urządzenia IQOS ILUMA ONE, IQOS ILUMA i IQOS ILUMA PRIME, która obowiązywała w okresie 30 dni przed rozpoczęciem Programu, dostępna będzie we wskazanym wyżej sklepie.
 5. Warunkiem skorzystania z Oferty jest oddanie przez Uczestnika Organizatorowi Wymienianego Urządzenia poprzez wręczenie go kurierowi, który dostarczy wybrane w ramach Oferty urządzenie IQOS ILUMA , przy czym wymagany jest jedynie zwrot przenośnej ładowarki oraz podgrzewacza lub samego podgrzewacza w przypadku urządzeń LIL i IQOS 3 MULTI, a pozostałe elementy zestawu IQOS lub LIL Uczestnik może zachować. Szczegóły dotyczące zwrotu Wymienianego Urządzenia znajdują się w komunikacji o Programie wysłanej przez Organizatora drogą mailową lub sms lub na stronie www.iqos.com. Koszty zwrotu Wymienianego Urządzenia pokrywa Organizator.
 6. Uczestnik może skorzystać z Oferty, o której mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu tylko raz w Czasie Trwania Programu.
 7. Oferta nie łączy się z korzyściami ani rabatami, w tym kodami lub voucherami obniżającymi cenę urządzeń IQOS ILUMA, uzyskanymi przez Uczestnika w ramach innych programów konsumenckich prowadzonych przez Organizatora. Oferta nie łączy się również z programami, w ramach których nabywcy urządzenia IQOS ILUMA ONE, IQOS ILUMA oraz IQOS ILUMA PRIME służy prawo zwrotu niewadliwego urządzenia IQOS. 
 8. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji Programu tj.: a)    pracownicy: PMPL-D, Philip Morris Polska S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000012542), Philip Morris Polska Tobacco Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000291604), PMI Service Center Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000242947) ani członkowie ich rodzin;b)    pracownicy agencji współpracującej w ramach Programu z Organizatorem; c)    osoby zatrudnione lub świadczące usługi na rzecz podmiotów i spółek wskazanych w punktach a lub b powyżej. 
 9. Przez członków rodzin, o których mowa powyżej, rozumie się: dzieci, rodzeństwo, małżonków, rodziców, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również osoby znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
 10. W Programie nie mogą brać udziału osoby, które w 2022 roku wzięły udział w innym programie konsumenckim Organizatora, w ramach którego skorzystały z oferty wymiany urządzenia IQOS na nowe urządzenie IQOS 3 DUO, kupowane ze zniżką.

§ 3
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Programem, jest Organizator.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).
 3. Dane osobowe uczestników Programu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 b  RODO, jako dane niezbędne do realizacji Programu, w tym skorzystania z Oferty, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. w celu monitorowania realizacji Programu w trakcie jego trwania i po jego zakończeniu. Dane osobowe uczestników Programu mogą być również przetwarzane w celu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zw. z udziałem w Programie, jak również wypełnienia obowiązków prawnych związanych z rozliczeniem podatkowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz w celach statystycznych, archiwalnych i zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.
 4. Dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatora w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT oraz podmiotom realizującym dostawy na zlecenie PMPL-D. Powierzone dane są ograniczone do celu i zakresu niezbędnego dla realizacji Programu i zabezpieczone umowami zapewniającymi bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. 
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do pełnej realizacji Programu (dla celu: monitorowanie realizacji Programu), realizacji ewentualnych postępowań związanych ze złożeniem reklamacji oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń (dla celu: rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń) lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikających z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych jest zgodny z przepisami podatkowymi i rozliczeniowymi i wynosi 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy. 
 6. Uczestnikom przysługuje prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 15-22 RODO, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
 7. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; www.uodo.gov.pl), gdy uznają, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne skorzystania z Oferty w Programie, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie niepełnych lub chociażby częściowo nieprawdziwych, bądź nieprawidłowych danych osobowych może uniemożliwić skorzystanie z Oferty w Programie.
 9. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.
 10. Danych Uczestników nie przekazujemy do państw trzecich (tj. Poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).
 11. Uczestnik może się zwrócić do Organizatora, jeżeli ma pytania dotyczące jego danych osobowych, wykorzystując adres email: [email protected].
 12. Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Uczestników określa Regulamin Serwisu oraz Regulamin Programu dostępne po zalogowaniu się do Serwisu w zakładce Profil oraz na infolinii pod numerem: + 48 801 801 501 lub 22 455 14 04;*.

*Opłata za połączenie telefoniczne wynika z cennika operatora, z którego usług korzysta Uczestnik

§ 4
Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej przebiegu Programu w każdym czasie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca po zakończeniu Czasu Trwania Programu.    
 2. Uczestnik może zgłosić reklamację w szczególności w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: [email protected]  lub poprzez kontakt z Infolinią pod numerem 801 801 501 lub (+48) 22 455 14 04, koszt według stawki operatora.  W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji Organizator zaleca podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację, danych kontaktowych Uczestnika zgłaszającego reklamację oraz dopisku „IQOS ILUMA ZE ZNIŻKĄ W SKLEPIE eCommerce W RAMACH PROGRAMU WYMIANY (2023)”
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego Uczestnika.  

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się nieważne lub prawnie bezskuteczne, Regulamin pozostaje w mocy w zakresie pozostałych postanowień.
 3. Biorąc udział w Programie, Uczestnicy Programu wyrażają zgodę na zastosowanie się do Regulaminu.

 

ORGANIZATOR: Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.

Aleja Jana Pawła II 196

31-982 Kraków