Polski

 

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PROGRAMU KONSUMENCKIEGO 

”IQOS ILUMA W SKLEPIE IQOS.COM W RAMACH PROGRAMU WYMIANY (MAJ-CZERWIEC 2024)”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niepubliczny program konsumencki „IQOS ILUMA W SKLEPIE IQOS.COM W RAMACH PROGRAMU WYMIANY (MAJ-CZERWIEC 2024)” (dalej jako „Program”) jest organizowany przez spółkę Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie: 31-982 Kraków, aleja Jana Pawła II 196 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 289223, kapitał zakładowy w wysokości 10.000.000,00 PLN, nr BDO: 000011337 (dalej jako „PMPL-D” lub „Organizator”).
 2. Treść niniejszego regulaminu (dalej jako „Regulamin”) jest dostępna na Infolinii IQOS, nr 801 801 501 lub (+48) 22 455 14 04 (koszt połączenia według stawki operatora) oraz na stronie www.iqos.com.
 3. Program jest prowadzony od 01.05.2024 r. do 03.07.2024 r. (dalej jako „Czas Trwania Programu”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator zastrzega prawo do przedłużenia Czasu Trwania Programu.

§ 2

Zasady Programu

 1. W Programie mogą brać udział wyłącznie pełnoletni użytkownicy wyrobów tytoniowych, zarejestrowani w bazie konsumenckiej PMPL-D i posiadający urządzenie IQOS lub LIL zarejestrowane w tejże bazie PMPL-D (dalej jako „Uczestnicy”).
 2. Aby wziąć udział w Programie Uczestnik powinien posiadać zarejestrowane na Uczestnika w bazie Organizatora sprawne lub niesprawne urządzenie IQOS 2.4, IQOS 2.4 PLUS, IQOS 3, IQOS 3 MULTI, IQOS 3 DUO, IQOS ORIGINALS, LIL Solid 2.0 lub LIL Ez. Posiadane przez Uczestnika urządzenie IQOS 2.4, IQOS 2.4 PLUS, IQOS 3, IQOS 3 MULTI, IQOS 3 DUO, IQOS ORIGINALS, LIL Solid 2.0 lub LIL Ez może, ale nie musi być objęte gwarancją (dalej jako „Wymieniane Urządzenie”). 
 3. W Programie nie mogą brać udziału Uczestnicy, którzy mają zarejestrowane na Uczestnika w bazie Organizatora urządzenia VEEV NOW lub VEEV ONE, chyba że jednocześnie posiadają jedno lub więcej zarejestrowanych urządzeń wymienionych w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 4. W Czasie Trwania Programu Uczestnik ma prawo do skorzystania z oferty na zakup w sklepie Organizatora prowadzonym pod adresem www.iqos.com urządzenia IQOS ILUMA - w cenie 99 PLN wraz z dwiema paczkami wkładów TEREA albo urządzenia IQOS ILUMA PRIME – w cenie 299 PLN wraz z dwiema paczkami wkładów TEREA (dalej jako „Oferta”). Organizator zastrzega, że Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów, co oznacza, że Organizator nie gwarantuje, iż w sklepie IQOS dostępnym na stronie www Organizatora pod adresem www.iqos.com przez cały Czas Trwania Programu dostępne będą urządzenia IQOS ILUMA lub IQOS ILUMA PRIME, których zakup będzie możliwy w ramach skorzystania z Oferty. 
 5. Warunkiem skorzystania z Oferty (to jest uzyskania zniżki na zakup urządzenia IQOS ILUMA lub IQOS ILUMA PRIME) jest odesłanie przez Uczestnika Organizatorowi Wymienianego Urządzenia przy wykorzystaniu etykiety zwrotnej umieszczonej w przesyłce z wybranym w ramach Oferty urządzeniem IQOS ILUMA, przy czym wymagany jest jedynie zwrot przenośnej ładowarki oraz podgrzewacza lub samego podgrzewacza w przypadku urządzeń LIL i IQOS 3 MULTI, a pozostałe elementy zestawu IQOS lub LIL Uczestnik może zachować. Szczegóły dotyczące zwrotu Wymienianego Urządzenia znajdują się w komunikacji o Programie wysłanej przez Organizatora drogą mailową lub sms lub na stronie www.iqos.com. Koszty zwrotu Wymienianego Urządzenia pokrywa Organizator.
 6. Uczestnik może skorzystać z Oferty, o której mowa w § 2 ust 4 Regulaminu lub z podobnej oferty Organizatora, przewidzianej w innym niepublicznym programie konsumenckim, a polegającej na zwrocie urządzenia IQOS lub LIL w zamian za zniżkę na zakup nowego urządzenia IQOS lub LIL, tylko dwa razy w ciągu roku kalendarzowego.
 7. Oferta nie obowiązuje na urządzenia Iluma z edycji limitowanej Stardrift.
 8. Oferta nie łączy się z korzyściami ani rabatami, w tym kodami lub voucherami obniżającymi cenę urządzeń IQOS ILUMA lub IQOS ILUMA PRIME, uzyskanymi przez Uczestnika w ramach innych programów konsumenckich prowadzonych przez Organizatora, chyba że z regulaminu takiego programu konsumenckiego wyraźnie wynika, że łączy się on z Ofertą. Oferta nie łączy się również z programami, w ramach których nabywcy urządzenia IQOS ILUMA lub IQOS ILUMA PRIME służy prawo zwrotu niewadliwego urządzenia IQOS, przy czym zastrzeżenie to nie narusza prawa Uczestnika do korzystania ze służącego mu na mocy obowiązujących przepisów prawa do odstąpienia od zakupu urządzenia IQOS ILUMA lub IQOS ILUMA PRIME dokonanego w ramach Programu. 
 9. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży zawartej w wyniku skorzystania z Oferty Uczestnik otrzyma zwrot zapłaconej ceny. Zwrot Wymienianego Urządzenia jest wykluczony.
 10. Nie może skorzystać z Oferty Uczestnik, który zgłosił Wymieniane Urządzenie w innym niepublicznym programie konsumenckim Organizatora polegającym na zwrocie Wymienianego Urządzenia w zamian za zniżkę na zakup nowego urządzenia IQOS, IQOS ILUMA lub LIL, mimo takiego zgłoszenia nie zwrócił go Organizatorowi, a jednocześnie skorzystał z oferty przewidzianej w takim innym niepublicznym programie konsumenckim Organizatora (np. ze zniżki na zakup nowego urządzenia IQOS, IQOS ILUMA lub LIL). 
 11. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji Programu tj.: 
 12. pracownicy: PMPL-D, Philip Morris Polska S.A. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000012542), Philip Morris Polska Tobacco Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000291604), PMI Service Center Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000242947) ani członkowie ich rodzin;
 13. pracownicy agencji współpracującej w ramach Programu z Organizatorem; 
 14. osoby zatrudnione lub świadczące usługi na rzecz podmiotów i spółek wskazanych w punktach a lub b powyżej. 
 15. Przez członków rodzin, o których mowa powyżej, rozumie się: dzieci, rodzeństwo, małżonków, rodziców, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również osoby znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

 

§ 3

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Programem, jest Organizator.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).
 3. Dane osobowe uczestników Programu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 b  RODO, jako dane niezbędne do realizacji Programu, w tym skorzystania z Oferty, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. w celu monitorowania realizacji Programu w trakcie jego trwania i po jego zakończeniu. Dane osobowe uczestników Programu mogą być również przetwarzane w celu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zw. z udziałem w Programie, jak również wypełnienia obowiązków prawnych związanych z rozliczeniem podatkowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz w celach statystycznych, archiwalnych i zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.
 4. Dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatora w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT oraz podmiotom realizującym dostawy na zlecenie PMPL-D. Powierzone dane są ograniczone do celu i zakresu niezbędnego dla realizacji Programu i zabezpieczone umowami zapewniającymi bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. 
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do pełnej realizacji  Programu (dla celu: monitorowanie realizacji Programu), realizacji ewentualnych postępowań związanych ze złożeniem reklamacji oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń (dla celu: rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń) lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikających z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych jest zgodny z przepisami podatkowymi i rozliczeniowymi i wynosi 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy. 
 6. Uczestnikom przysługuje prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 15-22 RODO, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
 7. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; www.uodo.gov.pl), gdy uznają, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne skorzystania z Oferty w Programie, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie niepełnych lub chociażby częściowo nieprawdziwych, bądź nieprawidłowych danych osobowych może uniemożliwić skorzystanie z Oferty w Programie.
 9. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.
 10. Danych Uczestników nie przekazujemy do państw trzecich (tj. Poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).
 11. Uczestnik może się zwrócić do Organizatora, jeżeli ma pytania dotyczące jego danych osobowych, wykorzystując adres email: [email protected].
 12. Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Uczestników określa Regulamin Serwisu oraz Regulamin Programu dostępne po zalogowaniu się do Serwisu w zakładce Profil oraz na infolinii pod numerem: + 48 801 801 501 lub 22 455 14 04;*.

*Opłata za połączenie telefoniczne wynika z cennika operatora, z którego usług korzysta Uczestnik

 

§ 4

Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej przebiegu Programu.   
 2. Uczestnik może zgłosić reklamację w szczególności w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: [email protected]  lub poprzez kontakt z Infolinią pod numerem 801 801 501 lub (+48) 22 455 14 04, koszt według stawki operatora.  W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji Organizator zaleca podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację, danych kontaktowych Uczestnika zgłaszającego reklamację oraz dopisku „IQOS ILUMA W SKLEPIE IQOS.COM W RAMACH PROGRAMU WYMIANY (MAJ-CZERWIEC 2024)”
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego Uczestnika.  

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się nieważne lub prawnie bezskuteczne, Regulamin pozostaje w mocy w zakresie pozostałych postanowień.
 3. Biorąc udział w Programie, Uczestnicy Programu wyrażają zgodę na zastosowanie się do Regulaminu.

 

 

ORGANIZATOR:        Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. 

Aleja Jana Pawła II 196

31-982 Kraków

                Warunki „Specjalnej Oferty”

Do zamówienia zawierającego urządzenie lil SOLID Ez otrzymasz 2 paczki wkładów tytoniowych Fiit w prezencie.

Do zamówienia zawierającego urządzenie z serii IQOS ILUMA otrzymasz 2 paczki wkładów tytoniowych TEREA w prezencie.

Do zamówienia zawierającego urządzenia z serii IQOS ILUMA i lil SOLID Ez otrzymasz 2 paczki wkładów TEREA i 2 paczki wkładów Fiit.

Jeśli chcesz wziąć udział w niepublicznej promocji, wybierz wariant wkładów tytoniowych z powyższejlisty.

Niepubliczna promocja "Specjalna Oferta" organizowana jest przez PMPL-D wyłącznie dla konsumentów zarejestrowanych w bazie PMPL-D.